• Laminaat is een van de populairste vloersoorten in Nederland en dat is niet voor niks. Laminaat is slijtvast, eenvoudig te leggen en verkrijgbaar in talloze uitvoeringen. Levering vanuit eigen magazijn!

  Producten

  Laminaat

  Laminaat

  Laminaat is een van de populairste vloersoorten in Nederland en dat is niet voor niks. Laminaat is slijtvast, eenvoudig te leggen en verkrijgbaar in talloze uitvoeringen. Levering vanuit eigen magazijn!

  Producten

 • Parket of houten vloeren is een 100% natuurproduct. Dit product brengt sfeer, warmte en een huiselijke uitstraling aan ieder interieur. In onze showroom kunt u de omvangrijke collectie komen bekijken.

  Producten

  Parket

  Parket

  Parket of houten vloeren is een 100% natuurproduct. Dit product brengt sfeer, warmte en een huiselijke uitstraling aan ieder interieur. In onze showroom kunt u de omvangrijke collectie komen bekijken.

  Producten

 • De trend van het moment is een PVC vloer. PVC is één van de meest veelzijdige producten die op dit moment te verkrijgen is. De vloeren zijn duurzaam, isoleren goed en bovenal is een vloer van PVC makkelijk schoon te maken en dus erg hygiënisch.Modern of juist een natuurlijke uitstraling? PVC is in leverbaar in verschillende kwaliteiten en talloze dessins.

  Producten

  PVC

  PVC

  De trend van het moment is een PVC vloer. PVC is één van de meest veelzijdige producten die op dit moment te verkrijgen is. De vloeren zijn duurzaam, isoleren goed en bovenal is een vloer van PVC makkelijk schoon te maken en dus erg hygiënisch.Modern of juist een natuurlijke uitstraling? PVC is in leverbaar in verschillende kwaliteiten en talloze dessins.

  Producten

 • Vloerenpartner heeft een uitgebreid assortiment aan ondervloeren. Dit vanaf gewone ondervloeren tot TUF-gekeurde ondervloeren. Ook hebben we speciale lijmen om de vloer te kunnen verlijmen.

  Producten

  Ondervloeren

  Ondervloeren

  Vloerenpartner heeft een uitgebreid assortiment aan ondervloeren. Dit vanaf gewone ondervloeren tot TUF-gekeurde ondervloeren. Ook hebben we speciale lijmen om de vloer te kunnen verlijmen.

  Producten

 • ALGEMENE VOORWAARDEN / GENERAL CONDITIONS - VLOEREN PARTNER NEDERLAND B.V.

   

  Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  A Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende

  verbintenissen tussen Vloeren Partner Nederland B.V. (KvK18079050), hierna te noemen Vloeren Partner, en een wederpartij

  voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Voorwaarden

  van een wederpartij, gevoerd op haar briefpapier, bestellings– en leveringsformulieren, nota’s enzovoorts, zijn nimmer,

  geheel of gedeeltelijk, van toepassing, tenzij zulks doorpartijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

  B De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassingop alle overeenkomsten met Vloeren Partner, bij de uitvoering

  waarvan derden dienen te worden betrokken.

  C Werkdagen, zijn alle dagen behoudens de zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

   

  Artikel 2. Offertes/opdrachten

  A Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen (offertes) van Vloeren Partner vrijblijvend.

  B Een samengestelde prijsopgave kan niet gedeeltelijk worden aanvaard, en er bestaat geen verplichting voor Vloeren

  Partner tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte

  van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van Vloeren Partner automatisch voor nabestellingen.

  C Aan Vloeren Partner kenbaar gemaakte opdracht (orders), hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, worden voor Vloeren

  Partner eerst en enkel verbindend na verzending van de schriftelijke orderbevestiging van Vloeren Partner, dan wel

  na een begin van uitvoering door Vloeren Partner.

  D Bij een schriftelijke orderbevestiging door Vloeren Partner mag Vloeren Partner de (afwijkende) inhoud van de orderbevestiging

  als de inhoud van de opdracht beschouwen, tenzij binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging

  tegen de inhoud van de bevestiging bezwaar wordt gemaakt.

   

  Artikel 3. Levering

  Tenzij anders overgekomen geschiedt levering af magazijn van Vloeren Partner. Indien overeengekomen is af te leveren

  bij de klant, wordt er bij opdrachten tot levering van laminaat van minder dan € 250,00 exclusief BTW een toeslag in rekening

  gebracht van € 34,00 exclusief BTW. Bij opdrachten tot levering van houten vloerdelen voor minder dan € 1.100,00

  wordt een toeslag in rekening gebracht van € 75,00. Indien is overeengekomen dat de levering geschiedt op afroep geldt in

  beginsel een levertijd van 15 werkdagen na het moment van afroep. Vindt afroep plaats vóór het afgesproken moment dat

  Vloeren Partner de goederen ter beschikking diende te hebben, geldt een levertijd van 15 dagen na het afgesproken moment

  dat Vloeren Partner de goederen ter beschikking diende te hebben.

  Indien er geen uiterste afroeptermijn is overeengekomen, geldt een uiterste afroeptermijn van 6 maanden. Door Vloeren

  Partner opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd

  levert geen wanprestatie van Vloeren Partner op. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij Vloeren Partner

  schriftelijk in gebreke te stellen en Vloeren Partner een redelijke termijn, van ten minste 10 werkdagen, te stellen haar verplichtingen

  alsnog na te komen. Het is Vloeren Partner toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien

  een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Vloeren Partner bevoegd

  elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

   

  Artikel 4. Afnameplicht

  De wederpartij is verplicht de voor het verrichten van de prestatie van Vloeren Partner noodzakelijke medewerking te

  verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de bestelde goederen. Afname wordt geacht

  geweigerd te zijn, indien (en op het moment dat) de bestelde goederen binnen de overeengekomen termijn aan de wederpartij

  zijn aangeboden, danwel op het magazijn van Vloeren Partner, danwel op een afgesproken locatie, terwijl afname

  niet heeft plaatsgevonden. De dag van weigering geldt als de dag van levering. Indien de wederpartij de afname weigert of

  nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is de wederpartij een schadevergoeding

  verschuldigd, gelijk aan het factuurbedrag van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen

  met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Vloeren Partner uit de afnameweigering

  voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd

  aan de ter plaatse geldende tarieven. Dit laat onverlet de overige rechten van Vloeren Partner terzake van de tekortkoming

  van de wederpartij. Orders kunnen alleen worden geannuleerd met instemming van Vloeren Partner, waartegenover Vloeren

  Partner voorwaarden kan stellen.

   

  Artikel 5. Technische eisen enzovoorts

  Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Vloeren Partner er niet voor verantwoordelijk

  dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld

  door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de

  overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

  Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van

  de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk

  te worden gemeld.

   

  Artikel 6. Monsters, modellen en voorbeelden

  Indien door Vloeren Partner een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond

  of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monstermodel of voorbeeld

  afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

   

  Artikel 7. Niet nakoming en faillissement

  Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Vloeren Partner

  gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van zijn faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling

  of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, danwel indien de wederpartij zijn bedrijf aan derden overdraagt, een

  crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten worden opgeschort

  door de bank, de door Vloeren Partner gevraagde zekerheid uitblijft, of te zijnen lasten beslag wordt gelegd, wordt

  de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Vloeren Partner naar keuze gerechtigd zonder enige verplichting

  tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Vloeren Partner toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling

  of rechterlijke tussenkomst daaruit vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren

  danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Vloeren Partner op

  de wederpartij direct opeisbaar en is Vloeren Partner gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

   

  Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

  Alle door Vloeren Partner geleverde zaken blijven het eigendom van Vloeren Partner totdat de wederpartij alle verplichtingen

  uit alle met Vloeren Partner gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door Vloeren Partner geleverde zaken, die

  krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening

  wordt gebruikt. De wederpartij draagt het risico ten aanzien van de geleverde zaken. De wederpartij is niet bevoegd de onder

  het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden. De

  wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vloeren Partner dan wel aan een door haar

  aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Vloeren Partner haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden

  waar de eigendommen van Vloeren Partner zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden

  beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,

  is de wederpartij verplicht Vloeren Partner zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te

  stellen. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

  tegen brand–, ontploffings– en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter

  inzage te geven.

   

  Artikel 9. Gebreken, klachttermijnen

  • De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of

  het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • Of de juiste zaken zijn geleverd;

  • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (hoeveelheid en/of het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;

  • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die

  gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

  • Zichtbare transportschades, gebreken of tekorten die bij een overeengekomen aflevering worden geconstateerd,

  dienen direct op de transportbon te worden vermeld. Niet aangetekende schades of tekorten worden niet gecrediteerd

  of herlevert. In dat geval dient de afgetekende leveringsbon inclusief de daarop vermelde schade of tekorten

  per omgaande, doch in ieder geval binnen een termijn van 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Vloeren Partner te

  worden toegezonden. Een termijn van 3 dagen geldt ten aanzien van het reclamaties tegen onjuistheden in een factuur.

  Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden

  na levering schriftelijk en gemotiveerd te melden aan Vloeren Partner, behoudens dekking onder de garantiebepalingen

  van de fabrikant of leverancier van Vloeren Partner.

  Tegen geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit,

  breedte, kleuren, finish, maat en afwerking en dergelijke kan niet worden gereclameerd. Ook indien de wederpartij tijdig

  reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na

  voorafgaande schriftelijke toestemming aan Vloeren Partner worden geretourneerd. Enige creditering geschiedt ook

  uitsluitend nadat de gereclameerde goederen retour zijn ontvangen door Vloeren Partner. Speciaal bestelde, danwel

  bewerkte goederen worden nimmer retour genomen. In geval van gerechtvaardigde reclame heeft Vloeren Partner

  het recht naar eigen inzicht de gereclameerde goederen te herstellen, danwel de goederen door andere goederen conform

  orderbevestiging te vervangen.

  • De navolgende reclamaties komen niet voor enige vergoeding in aanmerking:

  • Natuurlijke inkrimping en uitzetting van het materiaal;

  • Vochtvlekken, spochtvlekken (zwarte vlekken) of verkleuring;

  • Het bol staan of schotelen van vloeren;

  • Opzwelling van de naden bij de vloeren;

  • Naadvorming tussen de vloerdelen;

  • Krassen of beschadigingen als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud;

  • Doffe vlekken op vloerdelen;

  • Schade als gevolg van direct contact met water, melk en/of andere chemische middelen.

  • Schade als gevolg van het niet goed opvolgen van de leg- of montage-instructies die meegeleverd worden.

   

  Artikel 10. Prijs/prijsverhoging

  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Vloeren Partner afgegeven prijzen:

  • In Euro;

  • Exclusief BTW;

  • Exclusief transportkosten;

  • Af magazijn.

  Bij het plaatsen van een order zonder een expliciet verzoek om prijsopgave wordt de wederpartij met de op dat moment geldende

  prijzen bekend geacht. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende

  factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaalprijzen,

  invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of tenopzichte van de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de

  overeenkomst en voor levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging

  van Vloeren Partner’s kostprijs leidt, heeft Vloeren Partner het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen

  en die prijsverhoging aan de wederpartij te factureren, zelfs wanneer de kostprijsverhoging bij het aangaan van de

  overeenkomst reeds voorzienbaar was.

   

  Artikel 11. Betaling

  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling,zonder recht op opschorting of verrekening, te geschieden

  bij aflevering van de goederen of binnen 8 dagen na factuurdatum (per kas of door bijschrijving op een daartoe bank – of

  girorekening van Vloeren Partner). Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door Vloeren Partner

  worden gefactureerd. Indien de wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt, is deze van rechtswege, derhalve

  zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim. Vloeren Partner heeft het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke

  handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen,onverminderd haar verder toekomende rechten terzake. Alle

  gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die door Vloeren Partner worden gemaakt teneinde nakoming van de

  verplichtingen van de wederpartij te bewerkstellingen komen ten laste van de wederpartij. Deze kosten worden gesteld op

  15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00 per factuur, een en ander onverminderd het recht van Vloeren Partner

  om hogere werkelijke incassokosten te vorderen. Indien Vloeren Partner met twee of meer wederpartijen, natuurlijke

  of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen

  die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien. Vloeren Partner is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen

  van de wederpartij betaling vooruit te verlangen, danwel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen

  voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen door de wederpartij.

   

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en exoneratie

  In geval Vloeren Partner terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe ook, aansprakelijk wordt jegens

  wederpartij, dient deze haar in de gelegenheid te stellen alsnog goed en volledig te presteren, of voor het geval dat niet

  meer mogelijk is, geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terug te nemen. Behoudens en voorzover een te

  verlenen dekking onder de door Vloeren Partner afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt de aansprakelijkheid

  van Vloeren Partner uitdrukkelijk beperkt tot het in lid a van dit artikel bepaalde, zodat zij nimmer aansprakelijk zal zijn voor

  verdere schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens

  wederpartij daaronder begrepen. De aansprakelijkheid van Vloeren Partner is aldus beperkt tot maximaal 30% van het

  bedrag van de opdracht. Ieder recht op schadevergoeding van de wederpartij jegens Vloeren Partner vervalt in geval

  van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien de wederpartij aan die goederen werkzaamheden door

  derden heeft laten verrichten. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingendrechtelijke

  wettelijke bepalingen met betrekking tot (product) aansprakelijkheid.

   

  Artikel 13. Vrijwaring

  Vloeren Partner zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst

  waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens de wederpartij zou zijn. De wederpartij

  vrijwaart Vloeren Partner tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een

  dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Vloeren Partner bedingen.

   

  Artikel 14. Overmacht

  In geval van overmacht, zijnde niet toerekenbare tekortkoming van Vloeren Partner in de nakoming van haar verplichtingen,

  heeft Vloeren Partner – zonder enige plicht tot schadevergoeding – het recht om op grond daarvan de met de wederpartij

  gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal

  onder meer worden beschouwd:

  • Verzuim of te late leveringen door of bij toeleveranciers en/of vervoerders;

  • Brand;

  • Werkstaking of uitsluiting;

  • Oorlog, rellen of oproer;

  • Mobilisatie;

  • Maatregelen van overheidswege waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden;

  • Watersnood;

  • Bedrijfsstoring door weersomstandigheden;

  • Al het bovenstaande ongeacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzienbaar

  was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

   

  Artikel 15. Toepasselijk recht

  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van

  toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag, ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden

  uitgevoerd. Uitsluitend de Nederlandse Rechter is bevoegd, tenzij Vloeren Partner kiest voor de op grond van internationaal

  privaatrecht bevoegde Rechter. Alle eventuele geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, met Vloeren Partner gesloten

  overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank

  (sector Kanton, mits bevoegd) te Breda.

   

  Artikel 16. Vindplaats voorwaarden

  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde

  versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende transactie.

  Waalwijk, oktober 2005. Vloeren Partner Nederland B.V.